Lynetteholm – BLOG’en

10. april 2024

Her er den seneste information fra By & Havns følgegruppemøde.
På mødet opfordrede By & Havn så inderligt til, at vores medlemmer overholder specialafmærkningen og bliver udenfor arbejdsområdet.
Det er farligt territorie.

13. februar 2024

Så er der nyt fra By & Havn om Lynetteløbet mv.:

Som vi tidligere har informeret om, blev Lynetteløbet lukket for gennemsejling i oktober 2023 i forbindelse med anlæg af Lynetteholms stormflodssikringsprojekt.

Lukningen af løbet blev dengang markeret med infoskilt og gule krydsbøjer. Af sikkerhedsmæssige årsager har vi nu suppleret bøjer og skilt med en flydespærre. Den skal sikre, at der ikke sker sejlads ind over Lynetteholms arbejdsområde, hvor store arbejdspramme arbejder i døgndrift, og hvor der derfor kan opstå farlige situationer for både sejlere og medarbejdere på havet, hvis sejladsreglerne ikke efterleves.

I kan finde mere information om flydespærren i denne nyhed, som vi udsendte den 5. februar 2024: https://byoghavn.dk/by-havn-udlaegger-gardiner-og-flydespaerre-i-vandet-ved-lynetteholm-for-at-passe-paa-aalegraesset/

Se eventuelt også vedhæftede billede af udlagt flydespærre. Udover røde og orange kugler er flydespærren udstyret med fem store røde gajer for at gøre den synlig i vandet.

Til orientering har vi udover flydespærre også udlagt siltgardiner langs Trekroner Fortet. Gardinerne skal beskytte områdets ålegræs ved at værne mod, at ophvirvlet sediment fra Lynetteholms gravearbejde aflejrer sig på ålegræsset. Vi har også udlagt et boblegardin på tværs af Lynetteløbet. Et boblegardin er luftbobler, der stiger op igennem vandet, og som skal sikre, at faner af opgravet sediment ikke flyder ind i inderhavnen.

Alle informationer om de nye sejladsforhold omkring Lynetteholm kan fortsat tilgås via By & Havns havneapp ’KBH Havn’ og via Lynetteholms hjemmeside: https://byoghavn.dk/lynetteholm/wp-content/uploads/sites/7/2019/04/LH_plakat_171023.pdf

15. september 2023

Præsentationen fra By & Havns følgegruppemøde den 13. september.
Nye arbejdsområder er angivet og notér at Lynetteløbet bliver lukket den 23. oktober.

19. maj 2023:

Præsentationen fra By & Havns følgegruppemøde den 11.. maj.
Læg mærke til information om Lynetteløbet og afmærkning af arbejdsområder.

18. april 2023:

Lynetteholms (jord)modtageanlæg bliver tidligst sat i drift medio juni 2023.
Det betyder derfor også at der ikke vil køre lastbiler på dæmningen før medio juni.

20. januar 2023:

KMKs bestyrelse har i dag indsendt KMKs høringssvar til “Høring over strategisk miljøvurdering (SMV) af plan for byudvikling og infrastruktur til Østhavnen, herunder Lynetteholm”.

Høringsmaterialet kan læses her:
https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/66698

KMKs høringssvar:

12. januar 2023:

KMK var inviteret til følgegruppemøde hos By & Havn.
Vi forventer stadig at Lynetteløbet forbliver åbent for sejlads indtil efteråret 2023.
Der vil dog også blive udpeget nye arbejdsområder i forbindelse med påbegyndelsen af Fase 2. Mere om det senere på året. Se præsentationen fra mødet her:

28. oktober 2022:

Arbejdet med at opsætte fendertræ/friholderværket fortsætter i næste uge frem til og med torsdag den 3. november. Arbejdet foregår fra pram i gennemsejlingen.
Prammen flytter hvis du skal igennem.

Ledepælene er ved at blive dimensioneret.

Til vores medlemmer som er aktive hele året skal vi minde om at der nu er udlagt en hel del norsk granit i den perimeter der skal udgøre Fase 1 af Lynetteholm.
Overhold de gule specialafmærkninger og kom sikkert i havn …

Norsk granit
Fase 1

24. oktober 2022:

Som tidligere annonceret skal der støbes et lag beton ovenpå “låget” over gennemsejlingen i dæmningen. 

Der støbes i morgen, tirsdag den 25. oktober, og gennemsejlingen er derfor lukket mellem 12:00 og 15:00. 

21. oktober 2022:

Så blev der lagt “låg” på gennemsejlingen. Hvis du har tid og mulighed, så prøv at sejle igennem inden sæsonen slutter. Der er rimelig plads, men der skal styres og indimellem gives motorkraft.
I uge 43 vil der blive støbt ovenpå “låget” hvorfor vi må beregne en eller to lukkedage.

Der vil efterfølgende blive påsat fendere på spunsstålet på indersiden af kanalen så vi undgår uheld med stævn fanget i en spunsbæk. Der vil også blive sat ledepæle i begge ender af gennemsejlingen.

6. maj 2022:

Spunsning af dæmningsåbningen forventes påbegyndt i uge 20, altså fra mandag den 16. maj

Munck vil primært arbejde fra Kraftværkssiden. De prammer spunsstål til dæmningen og vibrerer stålet i

Arbejdet udføres fra mandag til torsdag fra kl. 07:00, og med spunsning fra kl. 08:00

Der forventes generelt ikke lukning af adgang gennem dæmningen mens arbejdet pågår. Det siger dog sig selv at sejlende skal udvise stor agtpågivenhed. Undgå eksempelvis at gennemsejle dæmningen når spunsningen af en (otte meter høj) plade påbegyndes. Det er det mest kritiske tidspunkt med størst mulig risiko for ulykke. Søg gerne kontakt med de arbejdende ved gennemsejling (hils på). 

7. april 2022:

By & Havn informerer om sejladsforholdene på deres hjemmeside, og har fremstillet en folder og en plakat med en fin grafik.
Gør jer selv den tjeneste, at læse informationen igennem inden I går på vandet. 

18. marts 2022:

Dæmningen set fra Amager Bakke

17. marts 2022:

Lukkedagene annonceret den 27. februar er aflyst.
Du kan se en opdateret byggeplan for dæmningen i Prøvestenskanalen herunder.
Obligatorisk læsning hvis du vil besejle kanalen i den nærmeste fremtid.

27. februar 2022:

De forventede lukkedage af vores sejlrende her i foråret er nu blevet forvarslet af By & Havn. 

Vi forventer at sejlrenden er lukket på hverdage mellem 07:00 og 19:00 fra den 4. april til den 13. april
Sejlrenden vil være åben i weekender samt på helligdage, og vi forventer derfor at kunne sejle frit i påsken. 
Der er en fleksibilitet i planen på +/- 3 dage, så det kunne tænkes at der også vil forekomme enkelte lukkedage efter påske. 

VIGTIGT
Selvom arbejdsområdet er tydeligt afmærket med sømærker, er det af sikkerhedsårsager vigtig at I besejler området med stor årvågenhed.
Sejl med minimal fart og hold godt øje med farvandet. 

3. februar 2022:

Vi afventer stadig nagelfaste datoer for hvornår Prøvestenskanalen vil være lukket for gennemsejling.
Vores forventning er, at der vil være lukket i maksimalt to uger før påske og derefter fra den 5. oktober.
Arbejdsarealet er nu etableret med sømærker i kanalen (specialafmærkning samt sideafmærkning af sejlrenden).

10. januar 2022:

Forvent fuld lukning af sejlrende fra oktober 2022
(opdateres, når entreprenør Munck har varslet endelig dato og antal dage til By & Havn)

Ved fuld lukning af sejlrenden er der ikke mulighed for ind- og udsejling af havnen. Tidsangivelsen er foreløbig, og der vil kunne komme ændringer.

Arbejdsarealet i Prøvestenskanalen samt den tilhørende afmærkning er udpeget. Se herunder. Dæmningens endelige linjeføring er, så vidt vi er orienteret, endnu ikke fastlagt.

29. september 2021: KMKs bestyrelse indleverer høringssvar angående Transportministeriets bekendtgørelse om klageadgang i anlægsfasen af Lynetteholm. Høringssvaret kan læses her.

4. juni 2021: Anlægsloven om Lynetteholm er i dag vedtaget i Folketinget

8.april 2021: Trafikstyrelsen har givet By & Havn tilladelse til at udføre marine forundersøgelser i området, altså undersøgelser af havbunden for diverse objekter såsom ueksploderet ammunition. Tilladelsen kan læses her.

24. marts 2021: Til information – Der er fremsat et borgerforslag om udsættelse af den lovmæssige behandling. Se her.

KMKs bestyrelse har den 22. januar 2021 indleveret KMKs høringssvar angående Lynetteholm. KMKs høringssvar kan læses her

Bestyrelsen har i høringsperioden haft adskillige møder med By & Havn som alle er foregået i en konstruktiv tone. Vi har desuden haft kontakt til S/K Lynetten, Dansk Sejlunion og Copenhagen Cablepark. 

Høringssvaret tager udgangspunkt i det foreliggende prospekt som forventes ophøjet til anlægslov. Vi har lagt vægt på at kunne forblive på Kraftværksvej og så samtidig at finde de bedst mulige løsninger under forudsætning af, at der rent faktisk bliver bygget en dæmning på tværs af Prøvestenskanalen. 

Bestyrelsen har ikke taget stilling til alternative ruter til jordtransporten. 


På det af By & Havn arrangerede offentlige informationsmøde 5. januar, 2021 blev ovenstående visualisering af gennemsejlingen af dæmningen over Prøvestenskanalen præsenteret. Samme visualisering blev præsenteret på By & Havns følgegruppemøde den 14. januar, hvor KMK også deltog.
Dette er en væsentlig forbedring af den oprindeligt foreslåede rørløsning (3 meters frihøjde på midten af røret) som fremgår af Miljøkonsekvensrapporten.
Principskitsen for indsejlingen til Lynetten kan ses her.
De opdaterede principskitser for dæmningen over Prøvestenskanalen kan ses her.

KMK havde sidste opfølgende møde (før høringsvar) med By & Havn samt Københavns Kommune den 19. januar.


KMK er ved brev fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen nu formelt blevet informeret om, at en otte-ugers høringsperiode for VVM-rapporten, også kaldet miljøkonsekvensrapporten, for etablering af Lynetteholmen er indledt. 

Brev til KMK fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen kan læses her.
Den samlede liste af høringsdokumenter findes her.