Lynetteholm

29. september: KMKs bestyrelse indleverer høringssvar angående Transportministeriets bekendtgørelse om klageadgang i anlægsfasen af Lynetteholm. Høringssvaret kan læses her.

4. juni 2021: Anlægsloven om Lynetteholm er i dag vedtaget i Folketinget

8.april 2021: Trafikstyrelsen har givet By & Havn tilladelse til at udføre marine forundersøgelser i området, altså undersøgelser af havbunden for diverse objekter såsom ueksploderet ammunition. Tilladelsen kan læses her.

24. marts 2021: Til information – Der er fremsat et borgerforslag om udsættelse af den lovmæssige behandling. Se her.

KMKs bestyrelse har den 22. januar 2021 indleveret KMKs høringssvar angående Lynetteholm. KMKs høringssvar kan læses her

Bestyrelsen har i høringsperioden haft adskillige møder med By & Havn som alle er foregået i en konstruktiv tone. Vi har desuden haft kontakt til S/K Lynetten, Dansk Sejlunion og Copenhagen Cablepark. 

Høringssvaret tager udgangspunkt i det foreliggende prospekt som forventes ophøjet til anlægslov. Vi har lagt vægt på at kunne forblive på Kraftværksvej og så samtidig at finde de bedst mulige løsninger under forudsætning af, at der rent faktisk bliver bygget en dæmning på tværs af Prøvestenskanalen. 

Bestyrelsen har ikke taget stilling til alternative ruter til jordtransporten. 


På det af By & Havn arrangerede offentlige informationsmøde 5. januar, 2021 blev ovenstående visualisering af gennemsejlingen af dæmningen over Prøvestenskanalen præsenteret. Samme visualisering blev præsenteret på By & Havns følgegruppemøde den 14. januar, hvor KMK også deltog.
Dette er en væsentlig forbedring af den oprindelige “6-meters rørløsning” som fremgår af Miljøkonsekvensrapporten.
Principskitsen for indsejlingen til Lynetten kan ses her.
De opdaterede principskitser for dæmningen over Prøvestenskanalen kan ses her.

KMK havde sidste opfølgende møde (før høringsvar) med By & Havn samt Københavns Kommune den 19. januar.


KMK er ved brev fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen nu formelt blevet informeret om, at en otte-ugers høringsperiode for VVM-rapporten, også kaldet miljøkonsekvensrapporten, for etablering af Lynetteholmen er indledt. 

Brev til KMK fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen kan læses her.
Den samlede liste af høringsdokumenter findes her.